GDPR

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Sportdansklubben Wetternbuggarna, med organisationsnummer 824000-9731, och adressSödra Allén 23C, Motala, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet, kurser och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlems-, kurs- och tävlingsavgifter m.m.).
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till Svenska Danssportförbundet. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
 Hantering av medlemskap i föreningen
 Föreningsadministration
 Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 Licenshantering
 Ansökan om bidrag
 Sammanställning av statistik och uppföljning
 Utbildningar arrangerade av föreningen
 Kontakt med medlem
 Besök på vår hemsida
 Publicering av material på hemsida och sociala medier
 Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling                                                             Laglig grund
- Hantering av medlemskap i föreningen                             Avtal

- Föreningsadministration                                                           Avtal

- Deltagande i föreningens träningsverksamhet              Avtal

- Licenshantering                                                                               Avtal

- Publicering av tävlingsresultat                                                 Allmänt intresse

- Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet               Avtal

- Ansökan om bidrag                                                                        Myndighetsutövning

- Sammanställning av statistik och uppföljning               Allmänt intresse

- Utbildningar arrangerade av föreningen                          Allmänt intresse vid                                                                                                                                   statsbidragsfinansierad
                                                                                                                     utbildning, annars                                                                                                                                     samtycke

- Kontakt med föreningen                                                            Intresseavvägning

- Besök på vår hemsida                                                                   Intresseavvägning

- Publicering av material på hemsida och                             Intresseavvägning
   0ch  sociala medier                                                                        och ibland samtycke

 - Tillträdesförbud                                                                             Rättslig förpliktelse

- Ordningsstörningar och otillåten
   påverkan                                                                                             Rättslig förpliktelse

 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.
 
Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.
Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
 Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.
Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinnsi Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

För att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats använder vi cookies.